تنها معیار معتبرکیفیت، تغییر رفتار کودکان و به عبارتی یادگیری آن ها است.بلوم کیفیت را مهمترین متغیر آموزشی بر می شمارد و معتقد است روابط معلم و دانش آموز با یکدیگر، مواد آموزشی، تنظیم محتوا و هدف های آموزشی،در دسترس بودن زمان و منابع لازم برای آموزش،عوامل موثر بر کیفیت هستند که اجزای کیفیت را تحت تاثیر قرار می دهند.کیفیت آموزشی(اشاره ها،تقویت،مشارکت و روش های اصلاحی) حدود 25درصد تغییرات پیشرفت را توصیه می کند.بلوم(1982) معتقد است اجزای کیفیت شامل اشاره ها یا جهت یابی هایی که به یاد گیرنده داده می شود، مشارکت یادگیرنده در فعالیت های یادگیری(آشکار و پنهان)، تقویت هایی که یادگیرنده در روابط با یادگیری دریافت می کند ومیزان باز خورد واصلاح است.بر این مبنا نیرومندترین شاخص کیفیت آموزش،سطح مشارکت دانش آموزان در امر یادگیری است.