کارگاه لگو که در جهت تقویت مهارتهایی مانند یادگیری، تفکر، خلاقیت، رهبری و ایده پردازی و اجرای ایده های پیشنهادی و حل مسئله به شکل بازی و سرگرمی انجام می گردد،در عصر حاضر صرفا کسب اطلاعات کافی نیست بلکه آنچه که مهم است تحلیل و به کارگیری این اطلاعات برای حل مسئله و رفع نیازهای موجود است. به همین دلیل در قرن 21 باید دانش آموزان تشویق به ایده پردازی شوند، پدیده ها را ارزیابی کنند و با استدلال تفسیر کنند.