در این کارگاه ها در جهت ورزیده شدن ذهن دانش آموز، تفکر کردن را به او می آموزد و با ایجاد تفکر ریاضی در ذهن دانش آموز ذهن او ساختار منطقی در ریاضی پیدا میکند تا مفاهیم پیچیده این علم را به راحتی فراگیردو از داشته های ذهنی خود در جهت درست حل مسئله کمک بگیرد. علاوه براین توانایی «مستقیم فکر کردن » و به عبارت دیگر «میان بُر فکر کردن » نیز یکی ازدستاوردهای داشتن ذهن منطقی در ریاضی است.