بدون شک یادگیری زبان انگلیسی یکی از ملزومات زندگی امروز است دریچه های نوینی که با یادگیری این زبان در زندگی گشوده میشود غیر قابل انکار است این کلاسها به 2 شکل زبان تخصصی و مکالمه جنرال زبان فرانسه تشکیل تا دانش آموزان بتوانند ضمن تسلط بر این زبان و اصطلاحات علمی دروس تخصصی خود هم کاملا آشنا شوند.