شطرنج در روشنگران با هدف تقویت ذهن و تمرکز و بهبود قدرت تصمیم گیری آموزش داده می شود. از دیگر اهداف آموزش شطرنج تقویت صبر و آداب برخورد با حریف خوب فکر کردن سپس اقدام کردن است.