زبان فرانسه به عنوان دومین زبان کاربردی در جهان آموزش داده می شود و این کلاسها بر اساس تقویت مهارت در صحبت کردن، درک مطلب، شنیدن، خواندن و نوشتن درطول دوران تحصیلی ابتدایی انجام می گیرد.