ورزش کردن به کودکان کمک می کند تا از نظر ، روانی،اجتماعی و ذهنی رشد کامل داشته باشند.متخصصان آکادمی روان پزشکی کودکان معتقدند،ورزش کردن از سن کودکی در تمرکز کردن، شرکت درفعالیتهای گروهی و ارتقاء مهارت دوست یابی به آنهاکمک میکند و ما در بازیهای ورزشی به صورت انفرادی یا گروهی روی تمامی مهارتهای فکری و جسمی آنهاتمرکز می کنیم.تشکیل کلاسهای ورزشی در راستای محور شادابی ونشاط و امنیت روانی در جهت سلامت ذهن و جسم به شرح ذیل انجام می گیرد: ورزشهای توپی به شکل آموزش، بازی و مسابقه درحیاط مدرسه ورزشهای سالنی مثل آیروژیم و ژیمناستیک ورزش ذهن که درجهت ورزیده شدن ذهن دانش آموز تشکیل می گردد. مثل: شطرنج، سودوکو، اتُلِو و ...