فلسفه برای کودکان، یا فکر پروری کودکان یا P4C یکی از شاخه های آموزش فلسفه است که به پرورش قدرت استدلال و تفکر فلسفی در کودکان می پردازد و کارگاه های فلسفه با هدف پرورش ذهن و مغز، خودشناسی و تفکر، ایجاد ذهن نقد پذیر و بالا بردن آستانه تحمل و ایجاد فرصت برای اظهار نظر همراه با استدلال و منطق تشکیل می گردد و ما معتقدیم که باید پایه های تفکر عمیق و قوی را از کودکی بنا نهاد. کودکی که بیاموزد چگونه بیندیشد، استدلال کند، دلیل بخواهد و به ملاک ها معیارها برای تشخیص و داوری توجه کنند هرگز در بزرگسالی تحت تأثیر هر تفکری قرار نمیگیرد.