پژوهش فعالیتی منسجم برای رسیدن به شناختی روشنتر از مفاهیم پیرامون ماست و پژوهش راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق های تازه برای آیندگان است.با تشکیل کارگاه های پژوهشی و آزمایشی علوم (فیزیک، شیمی و زیست) وتقویت دقت مشاهده در محیط اطراف و ذهن جستجوگری و پرسشگری ایجاد طرح مسئله در ذهن و آشنایی با روش های آزمایش و خطا استعدادهای نهفته دانش آموزان کشف و پرورش مییابد. موفقیت و توسعه پژوهش در هر جامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی در آن جامعه است و قطعا برای ایجاد نگرش پژوهش محور و ذهن جستجوگر بهترین زمان همان سال های آغازین ورودی و بهترین مکان مدرسه است. از همین رو پژوهش در دبستان روشنگران از اهمیت خاصی برخودار است.