برای ساختن یک فرصت تازه آماده ای؟

درون سنگ ترین جای زمین

 نبض یک رویش باش