برای ایجاد هماهنگی و سازندگی در امور مدرسه ،

معاونین و کادر اجرایی نقش به سزایی را ایفا میکنند.

از اینرو در مدرسه به افرادی نیاز است که روحیه ای مشتاق ،

فعال و کارآمد داشته باشند و نسبت به کار در مدرسه عشق بورزند.