تنوع و کیفیت آموزشی و کلاسهای فوق برنامه
تنها معیار معتبرکیفیت، تغییر رفتار کودکان و به عبارتی یادگیری آن ها است.بلوم کیفیت را مهمترین متغیر آموزشی بر میشمارد و معتقد است روابط معلم و دانش آموز با یکدیگر، موادآموزشی، تنظیم محتوا و هدف های آموزشی،در دسترس بودن زمان و منابع لازم برای آموزش،عواملموثر بر کیفیت هستند که اجزای کیفیت را تحت تاثیر قرار می دهند.کیفیت آموزشی(اشاره ها،تقویت،مشارکتو روش های اصلاحی) حدود 25درصد تغییرات پیشرفت را توصیه می کند.بلوم(1982) معتقد است اجزای کیفیت شامل اشاره ها یا جهت یابی هایی که به یاد گیرنده داده می شود، مشارکت یادگیرنده در فعالیت های یادگیری(آشکار و پنهان)، تقویت هایی که یادگیرنده در روابط با یادگیری دریافت می کند ومیزانباز خورد واصلاح است.بر این مبنا نیرومندترین شاخص کیفیت آموزش،سطح مشارکت دانش آموزان در امر یادگیری است.

کلاسهای فوق برنامه ذیل
در راستای اهداف آموزشی دبستان روشنگران ، طراحی و اجرا میگردد: