روش چند حسی یا مختلط شامل یادگیری بصری75%،یادگیری سمعی13%،لمس کردن 6%، چشیدن3% و بوییدن3%.

از مجموع یادگیری ما از این طریق صورت می گیرد.

در یادگیری مختلط طراحی تدریس به شکلی است که چند حس در آن درگیر یادگیری شود.