جهان به کسانی که برای رشد خودشون وقت می گذارند پاداش می دهد